Author Themes Sites Sites per 1 theme
1 ionfish 1 themes 256 256 sites / theme
2 10up.com 1 themes 215 215 sites / theme
3 TallyThemes 1 themes 13 13 sites / theme
4 grizzly.wegrass.com 1 themes 212 212 sites / theme
5 Falguni 1 themes 28 28 sites / theme
6 www.themolitor.com 1 themes 36 36 sites / theme
7 www.emanueleferonato.com 1 themes 51 51 sites / theme
8 wpcasa.com 1 themes 250 250 sites / theme
9 OptimizerWP 1 themes 325 325 sites / theme
10 calvincanas 1 themes 34 34 sites / theme
Author Count themes Sites
11 Aumkar 1 themes 20 20 sites / theme
12 ThemeProvince 1 themes 165 165 sites / theme
13 Fruitful Code 1 themes 833 833 sites / theme
14 zenoven 1 themes 264 264 sites / theme
15 www.mymobiles.com 1 themes 94 94 sites / theme
16 wpweaver 1 themes 611 611 sites / theme
17 PepThemes 1 themes 30 30 sites / theme
18 Narga 1 themes 18 18 sites / theme
19 churchthemes.net 1 themes 49 49 sites / theme
20 BirdwpThemes 1 themes 64 64 sites / theme